top of page

KREV DIN RETT!

Her finner du dokumentmaler som lar deg som har vært rammet av ulovlig konkurs, kreve tilbakebetaling av utleggstrekk, tvangsfullbyrdelser, og administrative sanksjoner!

Dessuten har du også rett på lønnskompensasjon fra Folketrygden, som utgjør differansen mellom det du har fått i stønad sett mot inntektsgrunnlaget du ville hatt dersom konkurs ikke var åpnet. Dersom domstolen ikke har innrømmet feilbehandling, og forvaltningen fremdeles ikke er villig til å behandle kravene, slik loven krever, vil du også få en mal som du sender tingretten, der du ber den avsi en fastsettelsesdom som bekrefter rettstilstanden utledet av feilene.

 

 

Omfatter ikke Erstatning og oppreisning.

Det er viktig å merke seg at  malene kun omhandler tilbakebetaling av verdier som er blitt fratatt deg uten hjemmel i lov. Malene omfatter ikke erstatning for kostnadene eller oppreisning for den alvorlige krenkelsen av deg og din familie. Erstatning og oppreisning er noe du må saksøke staten for, dersom de ansatte i Staten velger å begå ytterligere krenkelser av folkeretten.

 

Krav på fastsettelsesdom av rettstilstanden. 

Du kan også kreve at tingretten skal ta en fastsettelsesdom, der den bekrefter at konsekvensen av feilene medførte at konkursene ble automatisk ugyldige nulliteter da domstolen ikke reparerte feilene innen rettsfristen på 30 dager fra domsavsigelsene ble tatt. Feilene er tross alt bevisste handlinger utført med forsett av høyt utdannede mennesker i strid med ufravikelig lovverk.

REGN MED AVSLAG

Du må regne med avslag, fordi Staten er en seig materie med tusenvis av ansatte som må lære forskjell på rett og galt. Før departementene har sendt ut nye oppdaterte instrukser, spiller det ingen rolle hva som står i Norges lover. Departementenes rundskriv er de ansattes arbeidsinstrukser, og uten nye retningslinjer fortsetter de samme praksis som før. Dette, til tross for at det i malene blir opplyst om at hver saksbehandler som begår ytterligere krenkelser av privatlivets fred, risikerer seks års fengsel for myndighetsmisbruk regulert i straffeloven § 173! 

 

Det er derfor svært viktig at du ikke tror at bare fordi det som står i malene er gjeldende rett, at Statens ansatte vil si ja uten en kamp. Du må regne med at det vil ta noe tid før tilbakebetaling er gjennomført, og antagelig enda lenger tid til du kan få den erstatningen og oppreisningen du har krav på å få. Du må da bare se for deg at ventetiden er som å ha pengene på en høyrentekonto med markedets beste renter!

 

Samtidig skal du være klar over at teksten i malene er verifisert av over 20 jurister, og er 100% korrekt etter Norges lover, og i tråd med Norges internasjonale folkerettslige forpliktelser. Dette betyr at eventuelle avslag er strafferettslige handlinger begått av saksbehandlerne og dommerne fordi det de allerede har gjort er svært alvorlige kriminelle handlinger.

 

Svar tilbake med samme mynt ved avslag!

Dersom statsansatte ikke behandler kravene, eller dersom noen av dem våger å sende deg avslag med ulovlige og falske begrunnelser, skal du svare tilbake med samme mynt. Du ignorerer avslagene som om de ikke eksisterer, hvorpå du sender dem et nytt eksemplar av malen gang til. Til slutt vil saksbehandlerene slutte å svare, fordi de er selv svar skyldig!

HUSK: Det er saksbehandlerne som ikke har tatt stilling til innholdet i kravene, og det er da helt legitimt å sende dem nytt krav når de ikke har behandlet den første.

OBS: Domstolen og Forvaltningen kommer til å påberope at konkursene er blitt rettskraftige, det vil si, endelig over, og at det derfor ikke er mulig å gjøre noe mer fra eller til.

Dette har de HELT RETT i, men rettskraften kommer ikke av noe Dommere eller saksbehandlere har hatt som begrunnelser i sine avgjørelser!

 

Rettskraften på avgjørelsene kommer av saksbehandlingsfeilene!

NB: Aktive Maler klare til nedlastning er foreløpig Skatteetaten og Namsfogden.

Nav og Domstolen kommer snart.

TRYKK PÅ BILDET OG VELG "LAST NED" OPPE I HØYRE HJØRNET 

AfterlightImage 4_edited.png
Skatteeaten logo _edited.jpg
bottom of page